سفارش تبلیغ
صبا

بتن | خرید بتن | قیمت بتن | فروش بتن |

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حداقل دمای مجاز بتن ریزی

الف: حداقل دمای مجاز بتن هنگام اختلاط، ریختن و نگهداری و نیز حداکثر مجاز افت تدریجی دما در 24 ساعت اولیه پس از خاتمه از حفاظت بتن مطابق جدول 4-24 است.
ب: دمای بتن هنگام اختلاط نباید بیش از 8 درجه سلسیوس (سانتیگراد) زیادتر از مقادیر جدول 4-24 باشد زیرا موجب اتلاف انرژی بیشتر، افت شدید اسلامپ و در نهایت کاهش کیفیت بتن می گردد.
پ: دمای بتن هنگام بتن ریزی نباید بیش از 11 درجه سلسیوس (سانتیگراد) زیادتر از مقادیر جدول باشد، در غیر این صورت موجب کاهش کیفیت بتن می گردد.
4-6-3-6- نکات مربوط به حمل و ریختن بتن
الف: حمل و بتن ریزی باید به نحوی باشد که بتن تازه، دمای خود را از دست ندهد. بتن باید تا حد امکان در وسایل سربسته و عایق بندی شده حمل گردد.
ب: قبل از بتن ریزی باید میلگ ردها، قالب، سطح بتن سخت شده قبلی و زمین از هر نوع یخزدگی زدوده شود.
4-24- دمای بتن بر حسب درجه سلسیوس (سانتیگراد) در مراحل مختلف کار باتوجه به دمای محیط و اندازه اعضا و قطعات
ردیف شرح دمای
محیط ابعاد اعضا و قطعات (میلیمتر)
کمتر از 300 300 تا 900 900 تا 1800 بیش از 1800
1 حداقل دمای بتن
هنگام اختلاط بیش از 1- 16 13 10 7
2 18- تا 1- 18 16 13 10
3 کمتر از 18-* 21 18 16 13
4 حداقل دمای بتن
هنگام ریختن و نگهداری به هر میزان 13 10 7 5
5 حداکثر مجاز افت تدریجی دمای بتن در 24 ساعت اولیه پس از خاتمه حفاظت از بتن به هر میزان 28 22 17 11
*چنانچه تدابیری ویژه برای اختلاط و بتن ریزی فراهم نگردد، ریختن بتن در دمای 20- درجه سلسیوس (سانتیگراد) و کمتر از آن ممنوع است.